Znajdujesz się na stronie: Projekty

Projekty

PROJEKT "Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020"

Nasza szkoła realizuje Projekt Samorządu Województwa Wielkopolskiego „Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020”, realizowanego przez Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu.

Projekt jest realizowany w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 (Oś Priorytetowa 8 – Edukacja, Działanie 8.1. - Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej, Poddziałanie 8.1.3 - Kształcenie ogólne – Cyfrowa Szkoła Wielkopolsk@ 2020).

Głównym celem Projektu jest podniesienie kompetencji ICT nauczycieli i uczniów z 600 wielkopolskich szkół prowadzących kształcenie ogólne na poziomie podstawowym i ponadpodstawowym.

Korzyści związane z realizacją projektu:

  • Stworzenie wewnątrzszkolnej sieci internetowej umożliwiającej podłączenie szkoły do regionalnej sieci edukacyjnej, korzystanie z wielofunkcyjnej platformy edukacyjnej.
  • Budowa sieci Wi-Fi w szkole oraz wyposażenie pracowni przedmiotowych w cyfrowe narzędzia dydaktyczne takie jak m.in.: laptopy, tablety; wspierające realizację zajęć  z wykorzystaniem TIK.
  • Korzystanie z aplikacji cyfrowych umożliwiających kontynuację zajęć lekcyjnych i pozalekcyjnych w szkołach po zakończeniu Projektu.
  • Doskonalenie zawodowe nauczycieli, w tym przede wszystkim w zakresie rozwijania kompetencji cyfrowych, stosowania aktywnych metod pracy z uczniem oraz wykorzystania TIK w kształceniu.
  • Dostarczenie do szkoły zestawów pomocy naukowych niezbędnych do realizacji zadań uczniowskich.

2 zestaw – do konstruowania i montażu robotów typ C  - LEGO SPIKE Prime 
4 zestawy – gry do nauki programowania zestaw typu D - Scottie Go! 
6 zestawów - do nauki podstaw programowania, mechatroniki oraz elektroniki z elementami robotyki w modelu Steam ( zestaw typu E ) Becreo Kit 
2 zestawy – kostki MERGECUBE

  • Realizacja Podprojektu Edukacyjnego - Uczniowskie Laboratorium Informatyczne (ULI) dla uczniów w formie zajęć pozalekcyjnych, z wykorzystaniem aktywnych metod pracy z uczniem, pracy metodą projektu oraz metodą wyprzedzającą, a także  różnych form pracy z zastosowaniem komputera i Internetu.

Głównym celem ULI jest podniesienie poziomu kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie wykorzystania narzędzi TIK, w tym umiejętności rozwiązywania problemów z wykorzystaniem komputera. Tematykę zajęć oraz narzędzia do ich realizacji dobiera opiekun w zależności od wieku oraz możliwości uczniów. Tematyka ta obejmuje m.in.: bezpieczeństwo w sieci, programowanie, zasoby internetowe, gromadzenie, przechowywanie, porządkowanie,  opracowywanie i prezentowanie danych, tworzenie i edycje multimediów, technologie, programy i aplikacje wspierające uczącego się w zdobywaniu umiejętności i zrozumieniu współczesnego świata oraz opracowanie materiałów stanowiących efekt finalny projektu. 

Koordynatorem IT projektu jest dyrektor szkoły Barbara Hofman natomiast  Opiekunem  Podprojektu ULI  wicedyrektor Daniela Moch
 

PROJEKT EDUKACYJNY ERASMUS+

Od 1 września 2019r w Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach realizowany jest projekt Erasmus + pt.„Acknowledge, Care, Emapthize – Promoting Tolerance” – Upowszechnianie tolerancji. W projekcie nawiązano współpracę ze szkołami w Niemczech, Bułgarii, Turcji i Rumunii. Głównym celem projektu jest upowszechnianie dobrych praktyk między szkołami.

W dniach 10 – 16 listopada 2019r. koordynator projektu Katarzyna Kamzol, dyrektor szkoły Barbara Hofman oraz nauczyciel szkoły Agata Marciniak wzięli udział w wyjeździe inaugurującym rozpoczęcie projektu do miejscowości Ettlingen w Niemczech. Celem spotkania grup partnerskich było planowanie aktywności w projekcie oraz rezultatów i efektów jakie ma przynieść projekt dla społeczności szkolnych ze wszystkich krajów partnerskich. Uzgodniono terminy wyjazdów uczniów do poszczególnych krajów.
Uczestnicy mieli możliwość poznania partnerskiej szkoły w Ettlingen oraz w Schillerschule w Karlsruhe, zwiedzania  szkół i obserwacji pracy nauczycieli na zajęciach lekcyjnych. Miłym polskim akcentem było spotkanie nauczycieli pochodzących z Polski. Niektórzy uczniowie tej szkoły także pochodzą z Polski. Dzieci cieszyły się z naszej obecności i możliwości porozmawiania po polsku. Podczas pobytu w szkole w Ettlingen wzięliśmy udział w warsztatach sportowych, teatralnych i filmowych w Zentrum fur Kunst Und Medien. Wszyscy uczestnicy zjazdu wzięli udział w wycieczce do Baden-Baden, Karlsruhe i Strasburga. Pierwszy zjazd w projekcie był bardzo udany, intensywny i twórczy.

W dniach 20-23 września 2020r. gościliśmy naszych partnerów projektu Erasmus+ z Bułgarii. Projekt ERASMUS przebiega pod hasłem: „Acknowledge, Care, Emapthize – Promoting Tolerance”. Odwiedziło nas sześcioro uczniów wraz z trojgiem opiekunów. Wspólnie spędziliśmy intensywne trzy dni. Dzień pierwszy był dniem zapoznania się oraz zwiedzania miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Goście mieli okazję zobaczyć uroczy ostrowski rynek, a także  ostrowski kompleks wypoczynkowy Piaski Szczygliczka. Kolejny dzień  goście spędzili w naszej szkole, których powitała dyrektor Barbara Hofman, a  nasi uczniowie  zaprezentowali istotne informacje  o szkole i Gminie Raszków. Prezentacje przeplatane występami sportowymi i artystycznymi naszych uczniów oklaskano gromkimi brawami. Następnie goście wspólnie z uczniami naszej szkoły wzięli udział w  warsztatach dotyczących tolerancji. Obejrzeli nagrany z tej okazji  film i przygotowaną wystawę prac.   Kolejnym zadaniem było wykonanie słownika zawierającego proste i  użyteczne słowa do wykorzystania przez  uczestników projektu.  Trzeciego dnia goście spotkali się z Burmistrzem Gminy i Miasta Raszków  Jackiem Bartczakiem. Burmistrz oprowadził wszystkich po najciekawszych i urokliwych miejscach Raszkowa tj.:  Mini ZOO, park, Szkoła Podstawowa w Raszkowie. W ratuszu odbyła się również wideokonferencja z pozostałymi uczestnikami projektu tj.: Niemcy, Rumunia i Turcja. Wszystkie dni były bardzo intensywne i pełne ciekawych wrażeń.

Koordynatorem projektu ERASMUS+ w szkole jest nauczyciel języka angielskiego Katarzyna Kamzol, która przygotowała i otoczyła opieką gości. W przygotowaniu wizyty współpracowały Agata Marciniak oraz Zuzanna Degener. Z okazji wizyty gości z Bułgarii powstał folder informacyjny o Zespole Szkół im. Orła Białego w Korytach i projekcie ERASMUS+ przygotowany i opracowany przez wicedyrektora Danielę Moch.

Fotorelacja - wizyta w Niemczech

Fotorelacja - wizyta gości z Bułgarii

 

Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach
Koryta 66b
63-440 Raszków
tel/fax (062) 7343023
e-mail: zespolkoryta@o2.pl

 
 RODO  

 

 

 

Copyright 2024 by Zespół Szkół im. Orła Białego w Korytach | Zaloguj